Wie zijn de vreemdelingen in de Bijbel die wij lief moeten hebben?

Deuteronomium 10:19 “Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte.”

Voor veel mensen komt dit onderwerp altijd dubbel over. In het ene gedeelte van de Bijbel lees je dat je geen omgang mag hebben met vreemdelingen en een ander gedeelte zegt dat je vreemdelingen lief moet hebben. Dit zorgt voor veel verwarring, met name onder christenen. Daardoor neemt de massa gewoon aan dat je vreemde volkeren lief moet hebben en ze moet accepteren.

Het probleem is vaak dat mensen de Bijbel niet in zijn geheel nemen en alleen maar kleine stukjes eruit halen. Zo wordt de Bijbel uit zijn verband gerukt.

Wie zijn die vreemdelingen in de Bijbel waarvan gezegd wordt dat wij ze lief moeten hebben? Op zich is het heel eenvoudig. Uit Adam en Eva zijn er verschillende nageslachten ontstaan. Maar je moet letten op met welk geslachtslijn God is verder gegaan. Lukas 3:23 omschrijft duidelijk het geslachtsregister van Jezus de Messias dat terug gaat naar Adam. Lees vanaf vers 23, hierin lees je hoe God zich alleen bezig heeft gehouden met bepaalde geslachtslijnen en niet ALLE geslachtslijnen. Hierin komen wij dus op het punt over wie die vreemdelingen zijn die wij lief moeten hebben.

Nu gaan we naar de volgende vers:

Exodus 12:49 “Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft.”

Wat heel veel mensen uit het oog hebben verloren is dat toen Israël werd gesticht, alleen het nageslacht, waarover Lukas 3:23 spreekt, aanwezig waren. M.A.W. niet alle raszuivere nageslachten van Adam waren aanwezig op het moment toen Israël werd gesticht. Exodus spreekt hier over de wet dat in het verbond is verweven, want je kunt immers de wet en het verbond niet los van mekaar koppelen, deze horen bij mekaar. En omdat het verbond alleen met Israël werd gesloten, moeten wij gelijk vragen gaan stellen wie dan die vreemdelingen zijn waarover Exodus spreekt.

Leviticus 24:16 “Wie de Naam des HEREN lastert, zal zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen: zowel een vreemdeling als een geboren Israeliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter dood gebracht worden.”

Wij richten ons nu even op de tekst gedeelte “zowel een vreemdeling als een geboren Israëliet”. In die tijd, toen Israël eenmaal was gesticht werd iedereen, die daaruit geboren werd, Israëliet genoemd. Zij werden Israëlieten genoemd, ook omdat zij gelijk werden besneden bij de geboorte. Een soortgelijke voorbeeld kun je ook halen toen de verloren tien stammen als Grieken bekend stonden. Maar van oorsprong(in hun geslacht, dna etc.) van de verloren 10 stammen afkomstig waren.

Op het moment, toen Israël werd gesticht waren vele zuivere nageslachten van Adam elders in de wereld. Alleen het nageslacht waarover Lukas 3:23 spreekt waren op dat moment aanwezig toen Israël werd gesticht. Vergeet ook niet dat andere nageslachten van Adam, die er niet waren bij de stichting van het volk Israël, niets wisten over een verbond of besnijdenis. Het was iets nieuws voor hun. Ik betwijfel zelfs of deze groep mensen, die als vreemdelingen werden genoemd, wel wisten of zij van de directe lijn van Adam afstamden. Maar toen zij als vreemdelingen daar aan kwamen moesten ze onderwezen worden, omtrent de wet en gewoonten, omdat zij van oorsprong van het zelfde nageslacht waren.

Numeri 15:26 “Het zal aan de gehele vergadering der Israëlieten vergeven worden, zowel als aan de vreemdeling die in uw midden vertoeft, want het was onopzettelijk over het gehele volk gekomen.”

In het eerste gedeelte staat “Het zal aan de gehele vergadering der Israëlieten vergeven worden”. En in de tweede gedeelte staat er “zowel als aan de vreemdeling die in uw midden vertoeft, want het was onopzettelijk over het gehele volk gekomen.”. Eerst wordt er gesproken over de Israëlieten en in de tweede gedeelte wordt er gesproken over de vreemdeling. En in het laatste gedeelte lees je dat het onopzettelijk over het GEHELE VOLK is gekomen. De vraag die we dus moeten stellen is, met welk volk wordt er hier dan mee bedoeld? Als ik de Hebreeuwse lexicon raadpleeg dan zie ik dat er staat “Laos”, en Laos staat in het Grieks altijd voor eigen volk, oftewel Gods volk!

Dus, wie wordt er mee bedoeld in het totale plaatje. Vergeet niet dat Israël geen geestelijke volk is. Je kunt een vrucht niet enten op een boom, als de vrucht niet van dezelfde boom komt. En dat is wat tegenwoordige predikers juist wel beweren. Zou God de natuurwetten verstoren door een vrucht van een andere boom in de ene boom te enten?

Tot slot & de vertaling.

Wij zitten met Bijbelvertalingen die door de eeuwen heen zo vaak zijn vertaald waardoor bepaalde woorden lang niet meer kloppen.

Maar wie de online bijbel(versie voor op de PC) heeft zal ontdekken dat het woord “vreemdeling” in de Bijbel in het Hebreeuws heel anders wordt genoemd, namelijk: apallotriooo. Apallotriooo betekend letterlijk vervreemden. En dat is precies wat er gebeurd is met de zuivere nageslachten van Adam die als het ware uit het beeld zijn verdwenen omdat God zich richtte op één bepaalde geslachtslijn die in Lukas 3:23 wordt genoemd.

Daarom dat God dus eiste van de Israëlieten dat zij lief zouden moeten zijn voor de vreemdeling. Het ging om vervreemden die van oorsprong wel van dezelfde geslacht zijn vanaf Adam, maar in feite de vorming van Israël zijn misgelopen en daardoor ver achterlopen op de gewoonten en wetten van Israël.

Ik ben een Nederlander uit mijn ouders geboren. Stel, ik verander mijn identiteit en verhuis naar het buitenland. Vervolgens krijg ik kinderen. Deze kinderen zullen in hun bloed en DNA altijd hun identiteit van hun oorsprong blijven dragen via mijn geslachtslijn. Maar omdat ik onder een nieuw identiteit bekend sta, staan automatisch ook mijn kinderen bekend onder een nieuw identiteit. Dit betekend nog niet dat zij geen familie zijn van mijn familie, want van oorsprong, via mijn geslachtslijn, stammen zij wel af van mijn familie.

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.