Kwam Jezus om de wereld te redden?

Het is een hedendaags onderwerp die in de christelijke wereld telkens wordt aangehaald. Maar de vraag is of Jezus de Messias wel daadwerkelijk voor de wereld is gekomen. Dit onderwerp houdt verschillende christelijke groepen enorm bezig, maar niemand heeft ooit echt onderzoek gedaan in de Bijbel om dit onderwerp eens goed te begrijpen.

En dit geldt niet alleen voor dit soort onderwerpen, ook de valse eindtijd leer heeft vat gekregen op vele mensen die zich christenen noemen.

Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

De vraag bij deze tekst die wij moeten stellen is of God de wereld daadwerkelijk lief heeft gehad, of dat er iets anders in deze tekst zit verborgen. Want in de volgende tekst lezen we namelijk het volgende:

Johannes 17:9 “Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U,”

Dus, het is duidelijk dat er niet gebeden wordt voor de wereld, maar voor hen die gij mij hebt gegeven. Nu is ‘gegeven’ ook weer een miskleun van een vertaling. Want in de Lexicon kunnen we duidelijk lezen dat het niet gaat om geven, Ook daarin gaan we even extra licht op werpen. We lezen het volgende over het woordje ‘Gegeven’

3c4) iemand iets geven wat hem al toebehoorde, teruggeven
3b) in een ambt aanstellen
2d2) van een geschrift
4a) machtigen, opdragen, aanstellen

Wat wij hier al uit kunnen halen is het eerste gedeelte. Iemand iets geven wat hem al toebehoorde, teruggeven. Dus, het moet iets wezen wat Jezus weer werd terug gegeven. Ook de volgende woorden die erin voorkomen zijn zeker van toepassing maar die behandelen wij later.

Mattheüs 13:44 “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.”

In dit tekstgedeelte wordt er gesproken over een schat dat door een mens werd ontdekt in een akker. Onthoudt goed, het gaat hier om een gelijkenis, in onze taal: Symbolisch. Nu moeten we juist gaan richten op het woordje ‘akker’. Wat betekend Akker in de Bijbel? Dat zien wij namelijk in de volgende tekstgedeelte van Mattheüs.

Mattheüs 13:38 “de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze;”

In dit tekstgedeelte lezen we zo duidelijk dat de wereld omschreven wordt als een akker. De volgende vraag die wij nu moeten gaan stellen is; waarom wordt er in Johannes 3:16 gezegd dat God de wereld zo lief heeft gehad? Daarom gaan we even kijken wat het woordje lief kan betekenen, en ik kwam er uitzonderlijk maar een paar tegen.

1) van personen
1a) welkom heten, koesteren, gesteld zijn op, houden van
2) van dingen

Terugkomend op een eerder tekstgedeelte:

Mattheüs 13:44 “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.”

Iets lief hebben betekend dus gesteld zijn op iets, iets wat je verheugd, iets waarop je gesteld bent. Maar blijkbaar verkocht die ene mens alles wat hij had om de gehele akker op te kopen voor die ene schat, en lees goed, deze koper ging deze schat ook nog eens verbergen. Ook een tekst die vaak over het hoofd wordt gezien. Waarom zou je een schat verborgen houden als je reeds het land hebt opgekocht, een akker in dit geval? Dus zouden er gelijk vraagtekens moeten worden gegeven aan dat gedeelte.

Waarom zou die mens, die het akker opkocht die schat verbergen? Dat zien wij namelijk in het volgende gedeelte.

Mattheus 13:24 – 26 “Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.”

Onthoudt goed, het gaat hier ook om gelijkenissen. In dit tekstgedeelte wordt er gesproken over het begin van de schepping ‘Mens’. Het gaat hier om Genesis, toen de mens werd geschapen. Want welke vijand verleidde Eva? Jawel de duivel, de tegenstander, ofwel de vijand.

Het gevolg hiervan is dat het onkruid ontstond. Je leest ook verder in hetzelfde gedeelte van Mattheus 13 dat de Meester tegen zijn slaven zei dat zij het koren moesten laten opgroeien, samen met het onkruid. Want de slaven wilden het onkruid eruit trekken. Nu is het bekend dat wanneer je onkruid tussen het koren eruit trekt, terwijl het nog niet geoogst kan worden, ook het koren ermee uittrekt. En dat is waar die Meester voor waarschuwde.

Mattheus 13:29-30 “Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.”

Nu gaan wij ook beter begrijpen waarom die ene mens de gehele schat ging verbergen. Want in de tijd voordat Jezus aan het kruis ging was het offer immers nog niet volbracht. Maar Hij kwam wel als mens in deze wereld en waarom kwam Hij in deze wereld? Jawel, om die verborgen schat. Want immers, Zijn Vader heeft de 12 stammen in twee koninkrijken gesplitst, waarvan de 10 stammen in de verstrooiing werden gebracht. Wat gebeurd er als je iets verstrooid over een gehele akker? Je kunt het dan moeilijk weer terugvinden!

Soms kan onkruid lijken op gezonde gewassen, zoals onkruid op koren kan lijken. Daarom is het voor iemand, die het koren wil vernietigen, moeilijk om onderscheid te maken tussen het koren en het onkruid, omdat zij immers samen opgroeien.

Nu de grote vraag nog; wie is dan die verborgen schat in die akker? Wat is het toch heerlijk dat er zoveel teksten verborgen zijn in de bijbel. Het is als een toetje met een kers op een stukje slagroom.

Markus 4:26 “En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde,”

We weten vanuit de vorige tekstgedeelte van Mattheus 13:24 dat iemand goed zaad zaaide in de grond. In deze tekst gedeelte zien we staan dat een mens zaad werpt in de aarde.

Een koninkrijk kan nooit bestaan zonder een koning. Dit kun je in de hedendaagse bibliotheek wel weer terug vinden. Een koninkrijk vormt zich pas als er een koning is en één volk. Heb jij wel eens een koning gezien dat heerst over verschillende volkeren? Nee toch? Een koning is iemand die verantwoordelijk is voor zijn eigen volk. Je ziet dit ook wel duidelijk terug in de geschiedenis. Vele volkeren met vele koningen die streden voor hun eigen volk.

Lucas 1:33 “en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.”

Mattheüs 1:21 “Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.”

In deze twee tekstgedeelten lezen we dat de Messias werd geboren om twee redenen.

  1. Om over het huis van Jakob te heersen
  2. En om Zijn volk te redden.

De vraag die we eerst moeten stellen is wie die Huis van Jakob is. Wat is eruit Jakob gekomen? Jawel, de 12 stammen. Dus, het gaat om die 12 stammen in zijn geheel. Je ziet ook in Jeremia dat het Huis Juda weer in Israël(de tien stammen) opgenomen zal worden.

De volgende vraag die we nu moeten stellen is; om welke volk kwam Jezus dan? Want hier wordt er toch uitdrukkelijk gesproken over één volk. En wij zien in de vorige tekst gedeelte toch terug dat Jezus kwam om over het Huis van Jakob te heersen. Wat is er uit Jakob ontstaan? Jawel een grote menigte van volkeren! Van vermengde afkomst? Nee! Want dat bewijst het volgende tekstgedeelte.

Nehemia 13:3 “Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren, van Israel af.”

De Naam Israël werd uitsluitend aan Jakob gegeven en zijn nageslacht. En niet aan een land of een grondgebied. En dat zien wij ook weer terug in een volgende tekstgedeelte waarin God Israël bestraft.

2 Koningen 17:34 “Tot op de huidige dag doen zij naar de vroegere gewoonten. Zij vereren de HERE niet, en doen niet naar de inzettingen en verordeningen, naar de wet en het gebod, welke de HERE geboden had aan de zonen van Jakob, aan wie Hij de naam Israel had gegeven.”

Om nu alles samen te vatten:

Jezus de Messias van Israël kwam niet om de gehele wereld te redden, maar enkel wat er in die wereld ligt verborgen, en dat is die verstrooide Israël, die koninkrijk waar alles om draait. Nu, de volgende vraag die velen onder jullie zouden gaan stellen is; hoe zien die Israëlieten er tegenwoordig dan uit? Nou geloof mij… God wijkt niet af van Zijn plannen zoals kerkleiders ons doen wil laten geloven.

Hooglied 5:10 “Mijn geliefde is blank en rood, uitblinkend boven tienduizend.”

Als je de gehele hoofdstuk leest van Hooglied 5 dan ontdek je hoe blank Gods volk wordt omschreven. Vergeet ook niet dat Gods volk als een vrouw wordt omschreven. Niet voor niets wordt er immers gesproken over een scheidsbrief dat gegeven werd aan twee vrouwen.

Jeremia 3:8 “Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israel, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde;”

Hoeveel bewijs is er nu nog nodig om ons volk wakker te schudden en om hen te overtuigen dat zij letterlijke afstammelingen zijn van Israël? Uiteindelijk is het de Heilige Geest die de mens moet overtuigen.

Ik dank mijn machtige Hemelse Vader voor Zijn hulp in dit werk. Het is Zijn Zoon Jezus, de Messias van Israël, die mij de waarheid liet leren kennen.

Geschreven door: Sjouke van der Naalt

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.