Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

E. J. BRON – 05 OKTOBER 2009

Inleiding

Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt tijd dat wij hetzelfde doen…..

We hebben het advies, dat jullie ons zo vaak hebben gegeven om ons toch alsjeblieft bezig te houden met de islam, intussen opgevolgd. We hebben ”Obsession” gezien, we hebben Bat Ye’or en Robert Spencer gelezen, we hebben de videoboodschappen van Osama Bin Laden en de uitspraken van islamgeleerden uit de hele wereld – vooral die van de Al Azar universiteit in Cairo – en de heer Ahmadinejad voor kennisgeving aangenomen. We hebben vooral tijdens de zogenaamde karikatuuraffaire ook geluisterd naar de indrukwekkende stem van het gewone islamitische volk. We hebben ons ook beziggehouden met onze gezamenlijke geschiedenis en gebruik gemaakt van ons door God gegeven verstand, parallellen te trekken met het heden.

We zijn tot de conclusie gekomen, dat wij ons voor het gedrag, dat we aan de
dag legden toen wij dat alles nog niet wisten, moeten verontschuldigen. Het was
onze fout, niet die van jullie, dat wij zo lang zonder interesse en onwetend tegenover jullie bleven. We verontschuldigen ons er ook voor, dat we jullie lange tijd met een ”dialoog” hebben lastiggevallen, waarin jullie over de onwetendheid van jullie dialoogpartner terecht boos waren en waarin wij er op stonden jullie tot iets ”christelijks” te willen ”opvoeden”. Wij verontschuldigen ons vooral voor diegenen onder ons die het vreselijk beledigende begrip ”islamisme” hebben vormgegeven om de strenggelovigen en korangetrouwen onder jullie te beledigen. De poging om jullie op de manier van een schoolmeester jullie eigen religie te willen verklaren (”Islam betekent vrede”) was een ongelooflijke fauxpas en we begrijpen daarom dat jullie je zo vaak hebben geërgerd aan onze arrogantie. Het is inderdaad arrogant de religie van andere mensen gewoon zo om te buigen zoals je die graag zou hebben. Dat jullie je de formulering ”islam betekent vrede” ook eigen hebt gemaakt, nemen we jullie niet kwalijk – we weten immers dat jullie profeet jullie hoogstpersoonlijk heeft aangeraden om gebruik te maken van de kunst van de leugen (taqiyya) wanneer ongelovigen te sterk zijn om militair te worden onderworpen. Wie zijn wij om jullie te adviseren om op te staan tegen jullie profeet!

Wij erkennen zonder voorwaarden dat jullie gedurende de afgelopen decennia
ons en onze cultuur uitvoeriger bestudeerd en beter begrepen hebben dan wij
die van jullie. We erkennen ook, dat jullie optreden – bekeken vanuit de terugblik dat we jullie doel en jullie door Mohammed aanbevolen methodes om dit doel te bereiken kennen – bijna altijd rechtlijnig was, terwijl dat van ons vaak leek op een verward platgetreden pad.

welnu, we weten intussen wat jullie willen. Jullie willen het Dar al-Islam ten koste van het Dar al-Harb uitbreiden en langdurig de heerschappij van de islam over de hele wereld installeren. We weten ook, dat de methode hiervoor Jihad heet en we zijn niet zo dom om te geloven dat Jihad uitsluitend geweld zou betekenen. Nee, zo primitief zijn jullie helemaal niet. De Jihad omvat ookdemografische inspanningen, migratie, Da’Wa (missionering), Taqiyya (slinkse leugen), de Jihad van de pen (propaganda) en de inzet van economische macht (petroleumdollars). We geloven jullie zelfs dat er bovendien ook nog een interne Jihad bestaat, de individuele pogingen om een Allah welgevallend leven te leiden. Dat is jullie privézaak en heeft niets te maken in onze dialoog. Wij vallen jullie ook niet lastig met de inhoud van onze gebeden. We geloven echter uiteraard niet dat dit de enige betekenis van Jihad is. Wij zijn niet blind en gelukkig staan jullie heilige geschriften ons ter beschikking.

We erkennen ook dat er binnen jullie gemeenschap verschillend wordt gedacht
over het feit of terroristisch geweld op dit moment een probaat of eerder
contraproductief middel is om jullie doelen te bereiken. Wij zouden ons hierin
niet willen mengen, strategische en tactische kwesties moeten jullie onderling
oplossen. Misschien stelt het jullie gerust, dat wij er van onze kant ook toe
overgaan de Jihad-verdediging vanuit zuiver strategisch-tactisch oogpunt onder
elkaar te bespreken en ons er niet meer op te richten welke methode voor jullie
aangenamer is, maar welke voor ons aangenamer en succesvoller is.

We hopen overigens dat jullie, met behulp van het verstand dat God jullie heeft
gegeven, erkennen dat ons jullie doel van wereldwijde islamisering of alleen maar de islamisering van Israël en Europa helemaal niet bevalt. We moeten jullie helaas mededelen, dat wij dit doel met alle ons ter beschikking staande middelen willen en zullen verhinderen. Let wel: we willen jullie niet van dit doel afbrengen – het is niet aan ons jullie religieus te veranderen en we weten ook dat we dat ook dan niet zouden kunnen als we het zouden willen. We weten dat jullie sterk in het geloof en gehoorzame dienaren van Allah zijn.

We willen ons verder niet met jullie doel bemoeien, we zullen alleen verhinderen dat jullie dat doel bereiken.

Jullie weten, dat ongelovigen zich tegen jullie verzetten. Islamitische krijgsheren uit het verleden wisten heel goed dat de ongelovigen niet de wens hebben om onder islamitische heerschappij terecht te komen. Als ze dat niet geweten zouden hebben, zouden ze immers geen gewapende soldaten, maar  vriendelijke missionarissen gestuurd hebben. Dat weten jullie nu nog. Wanneer jullie er van uit zouden gaan dat de joden van Israël een islamisering van hun land in de zin van een islamitisch beheerst ”Palestina” met een eventueel gedulde uitgedunde joodse dhimmi-bevolking zouden wensen, dan zouden jullie ze niet in de lucht hoeven jagen of murw te hoeven maken met raketaanvallen en nucleaire dreigingen uit Teheran. Dan zouden jullie hen dat gewoon moeten voorstellen en er op moeten wachten dat ze er enthousiast mee akkoord zouden gaan.

Op basis van onze onvergeeflijke onwetendheid over jullie religieuze plichten,
hebben wij er in Europa in het verleden geen notitie van genomen dat jullie ook
onze landen willen islamiseren. Daarom was jullie vooruitgang met betrekking
tot dit doel tot nu toe – vergelijkbaar met jullie inspanningen m.b.t. Israël –bijna zonder terroristisch geweld mogelijk. Wie vrijwillig op de matras gaat liggen, wordt niet verkracht. Wie zich vrijwillig laat veroveren, dwingt de veroveraar niet om wapengeweld te gebruiken. We moeten echter helaas mededelen, dat wij ons niet verder vrijwillig zullen laten veroveren.

Helaas bevindt zich al een groot aantal van jullie kolonisten in onze landen. Wij
zijn ons er van bewust, dat velen daarvan niet weten dat zij als kolonisten fungeren en – zeker tot ergernis van de strenggelovigen onder jullie – ook gewoon een comfortabel leven willen leiden en niet geïnteresseerd zijn in de Jihad. Dat is echter jullie probleem. Wij zien geen reden een dialoog te voeren met onwetende personen die niet merken dat zij pionnen bij jullie verovering zijn. Helaas is het voor ons – op basis van jullie plicht tot taqiyya – niet mogelijk om de echt vreedzame van de vrome leugenaars te onderscheiden, omdat wij niet beschikken over de gave van het gedachten lezen. Bovendien zien jullie ook wel in dat een dialoog tussen twee grote groeperingen zoals de oemma en het westen niet kan worden gehouden door miljoenen individuele gesprekken te voeren met verspreide individuen. Wij moeten deze dialoog voeren op basis van jullie en onze ideologische oriëntering – met diegenen die deze serieus nemen en niet met lakse niet georganiseerde individuen.

Wat moeten we dus doen?

Wij maken uit uitspraken van islamitische organisaties en ook van islamitische
individuen (en hun vijandige gedrag) in onze landen op, dat moslims zich niet
prettig voelen in het westen en ons niet mogen. Dat is oké. Wij mogen hen ook
niet. Wij zullen voortaan datgene doen wat deze personen als ”discriminatie,
racisme en islamofobie” aan ons bekritiseren. We zullen bijvoorbeeld onze
grillen in stand houden banen volgens kwalificatie en niet volgens religieaantal
weg te geven en er op staan dat onze wetten worden aangehouden. We weten,
dat onze wetten in jullie ogen fout zijn, omdat ze in strijd zijn met de sharia,
maar toch willen we ze houden.

We zouden dat heel graag vreedzaam willen oplossen, maar in geval van nood
kunnen we ook gemeen worden. Wij zijn niet zo aardig zoals jullie onze aardige
zogenaamde ”goedmenschen” helaas heel lang hebben voorgelogen. Wij behoren tot dezelfde soort als jullie en wij kunnen ook hele nare kanten aan de dag leggen. We hopen dat jullie deze eerlijkheid, die jullie van ons helaas tot nu toe niet gewend waren, weten te waarderen.

We vinden het ook niet zo goed dat onze economieën enerzijds duur voor de olie uit islamitische landen betalen en anderzijds met een toenemende belastingdruk islamitische immigranten, die wij eigenlijk nergens voor nodig hebben, d.m.v. sociale uitkeringen vetmesten. Ons aanbod: wij blijven betalen voor de olie, wijzen echter alle islamitische sociale gevallen en criminele moslims uit en stoppen met onze hulpbetalingen. Wij zien in, dat de aanwezigheid van veel moslims in Europa ten dienste staat van jullie doel (uitbreiding van de islam), maar jullie zien zeker ook wel in dat dit ons doel (verhindering van de uitbreiding van de islam) niet dient, maar daarvoor meer en meer contraproductief blijkt te zijn.

We zouden willen voorstellen dat jullie onze uitwijzingen accepteren en dat wij er ons toe verplichten niet te proberen onze lastige lagere maatschappelijke klassen – vooral onze neonazi’s – naar de rijke olielanden te exporteren. Wij verplichten ons er ook toe om het christendom niet ”met het zwaard” respectievelijk met moderne technologische oorlogsvoering in jullie landen te verbreiden. Wij zouden dat in principe kunnen doen – we hebben dat ook in Latijns-Amerika gedaan (en het was vreselijk). Wij zouden dat echter nu niet meer willen doen. Het recht om – wanneer we de indruk krijgen dat jullie militaire ontwikkeling gevaarlijk voor ons (inclusief Israël) zou kunnen worden – militair in te grijpen, behouden we ons onafhankelijk daarvan nadrukkelijk voor.

Verder zouden we geenszins jullie en onze militaire mogelijkheden willen vergelijken. Wij beschouwen het als onbeschaafd om zoiets uit te spreken of
zelfs met superioriteit te pochen, dat is een belangrijk bestanddeel van onze
cultuur. Desondanks zullen jullie begrijpen dat wij dienaangaande –
vanzelfsprekend discreet – een bestandsopname uitvoeren en wij verzoeken
jullie dat van jullie kant ook te doen.

We zouden dat alles heel graag zonder oorlog en geweld oplossen en stellen
daarom voor dat jullie je kansen om jullie doel, dat lijnrecht tegenover dat van
ons staat en waarover wij hier verder niet zullen discussiëren, militair/terroristisch of door migratie te bereiken, nauwkeurig berekenen. We verwachten een duidelijk antwoord wat jullie hebben besloten. Daarna zouden we het vervelende onderwerp van de islamisering van Europa een paar eeuwen vooruit kunnen schuiven, elkaar zoveel mogelijk uit de weg kunnen gaan (omdat we elkaar immers toch niet mogen) en ons met het allerbelangrijkste kunnen bezighouden: onze wens naar olie en jullie wens naar onze medische en andere prachtige verworvenheden van fatsoenlijke aard.

Wij zouden zeer verheugd zijn met een eerlijk antwoord.

Zouden jullie er tegen de verwachting in toch de voorkeur aan geven de kwestie
met geweld tegen personen op te lossen – dat houdt ook Israël in, dat deel is van
het westen) – zien we ons helaas genoodzaakt ook gewelddadig te worden. We
zullen jullie jammerende klachten, jullie worden onze slachtoffers, voor kennisgeving aannemen, maar we zullen ze niet geloven en we zullen er ook
geen rekening mee houden. We zijn ook bereid om geweld tegen bepaalde
objecten (vlaggen van onze landen, poppen van onze regeringschefs en
religieuze autoriteiten) voor lief te nemen, omdat we jullie graag een ventiel
voor therapeutische agressieafbouw zouden willen laten behouden. Wij zijn
geen onmensen. Beschadigde ambassades en iedere vorm van geweld tegen
personen beschouwen wij in de toekomst als oorlogsverklaring.

Met hartelijke groeten,

Jullie vijand, het ”westen”

Bron: http://die-gruene-pest.com/showthread.php?t=18928

Op de site geplaatst door: karl martell

Vertaald uit het Duits door: E. J. Bron

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.