De Gunst van God

De Gunst van God

Psalm 89:15-18:”Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen;  want van de HERE is ons schild, van de Heilige Israëls onze koning.”

“En door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen.”

Al u in uw Bijbel leest verhogen van onze hoorn, dan gaat het hier over een kracht waarover wij kunnen beschikken. Het gaat altijd over de sterkte van God die Hij geeft aan Zijn kinderen.

Hier gaat het ook over de Gunst van God in deze Psalm. De Gunst van God borgt er voor dat ik mijn rug en schouder rechtop zet. Want dit geeft kracht in mijn leven. M.a.w. Wij hoeven niet rond te lopen met afgezakte schouder rond te lopen. Wij zijn niet langer een onderwerp van de omstandigheden. De wereld kan een mens zo onderdrukken hij zijn vrede dreigt te verliezen. Daarom is de gunst van God belangrijk in ons leven!

De godsdienst van vandaag kent een groot probleem; alles wordt vergeestelijkt, niets is meer fysiek. Als je kijkt naar de wonderwerken die onze Meester heeft gedaan, en je luistert daarna dan wordt alles vergeestelijkt, zelf tot in het oneindigen. De wereld waarin wij leven is een fysieke realiteit. In alles wat wij doen in ons leven heeft te maken met deze
realiteit en als wij Jezus wonderwerken gaan vergeestelijken zullen wij niets begrijpen waarom Hij wonderwerken heeft verricht, wat het doel daarvan is.

Waarom heeft Jezus het water in Kanaän veranderd in wijn? Dit was niet iets geestelijk, zoals men dikwijls in een preek horen vertellen. Waarom deed Jezus water in wijn veranderden, dit deed Hij uit liefde voor het bruidspaar, zij waren in verlegenheid gebracht. En Jezus deed daarom dit wonder.
Hier toont de Meester zijn liefde aan dit jonge bruidspaar. Waarom breekt Jezus het brood, om duizenden te voeden?

Meestal wordt dit voorgesteld dat Jezus dit geestelijk deed om het volk geestelijk te voeden met het brood des leven, en daar wordt een hele preek over gehouden. De ware reden was, dat Jezus medelijken had met die mensen die honger hadden en Hij wilde hun lijfelijke honger stillen. Eigenlijk begrijpelijk en logies. Hij had begrip voor hun situatie, ze waren
immers al een paar dagen met Jezus mee gereisd en hadden geen eten bij hun. Door de vergeestelijking heeft het Christendom veel van Jezus prediking en wonderen slecht begrepen, en zo ontstond verwijdering van de Schriften in de loop de eeuwen, dit met alle gevolgen van dien.

De Gunst van God heeft te maken met aller daagse dingen in ons leven. Let op: deze Gunst heeft niets te maken met mijn zaligheid! Loof Hem daarvoor dat wij gered zijn en kunnen leven in en door Zijn gunstbewijzen.  Maar nogmaals Gods Gunst heeft te doen met het leven van alle dag.

Bedenk dat de Heilige Geest in ons is geen wolkje. Hij is niet abstract, Hij is geen gedachte. De Heilige Geest in ons geen verblijfplaats. Hij is in ons geen gast waarvoor wij gedurig moeten zorgen, om Hem te vrede testellen.

De inwonende Heilige Geest is een realiteit om ons in ons dagelijks leven te helpen te leren te troosten enz. Dat is zijn doel in ons leven, dus niet iets geestelijks wat ik moet beleven tijdens een kerkdienst of andere omstandigheden. M.a.w. Hij is altijd in mij aanwezig wat ik ook aan het doen ben. Dat is ook Gods Gunst! Dit maakt deel uit van de zaligheid die
onze koning voor ons heeft bereid. Hiervan moeten wij ons dagelijks van bewust zijn.

Denk niet dat je dit niet waard bent, zoal de trend is van veel kinderen van God, die twijfelen aan redding. Dan raakt weg van je begenadigde positie, u heeft dit zelf in de hand. Jezus gerechtigheid is mijn gerechtigheid geworden, wees daar zuinig op, u kunt dit zelf niet bewerken in uw eigen leven. Ik ben Zijn kind, lid van Zijn uitverkoren volk. Daarom ben ik in elke situatie van de dag een begunstigde.

Hoe kijkt de wereld naar gunsten? Zij zien het totaal anders. Je moet iets anders hebben of doen om bij iemand in de gunst te komen, of iet in beweging te brengen. Men draagt een sleutelring met een konijnen pootje, of een andere geluksbrenger. Ze gebruiken ook kruis, groot of klein, of een teken van een dierenriem [sterrenbeeld]. Wij hoeven niet met dat
Babylonische kruis rond te lopen om geluk te ontvangen of bescherming tegen rampen.

De Roomse Kerk heeft afbeeldingen van zogenaamde heiligen. Anderen heeft een paarden hoefijzer boven hun deur hangen en zo an ik nog een legio voorbeelden geven. Dezer rotzooi heeft een door God begunstigt mens niet nodig.

Wij zijn, Zijn Gunstgenoten; Jezus is niet alleen voor onze zonden gestorven en opgewekt uit de dood, maar Zijn Geest woont in zijn volheid in mij, daarom ben ook Zijn uitverkorenen. Net als de profeet Samuel. En de Here Jezus zelf.

1 Samuel 2:36:”Maar de jonge Samuel nam toe in aanzien en in gunst, zowel bij de HERE als bij de mensen.”

Lukas 2:52:”En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.”

Wij behoren dit uit te dragen dat wij gunstgenoten zijn van God. Veel mensen willen niet met ons omgaan omdat zij de boodschap van Israels God niet verstaan. Maar anderen zien in ons Gods gunst door Zijn handelingen aan ons, zoals in de dagen van Handelingen bij de apostelen.

Handelingen 2:47:”En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.”

Ester 2:15:”Toen nu Ester, de dochter van Abichail, de oom van Mordekai, die haar als dochter had aangenomen, aan de beurt was om tot de koning te gaan, begeerde zij niets dan wat Hegai, de hoveling des konings, de bewaker der vrouwen, aanried. En Ester verwierf de genegenheid van allen die haar zagen.”

Als deze mensen wandelden niet in het donker, ze waren niet neerslachtig ondanks hun problemen. Deze gelovigen stonden voor hun God rotsvast. De wereld verstaat dit niet, maar zien wel hoe Gods gunst op zijn mensen valt. Dien mensen verstaan niet de geestelijk dingen die voor ons zo kostbaar zijn. Kijk naar Jezus leven, iedereen wilde in zijn omgeving zijn, wat men zag Gods gunst in zijn leven, zelf zijn vijanden volgde Hem op de
voet zij wilde alles van Hem weten. Mensen kwamen van ver om Jezus te horen preken, ze stonden uren in de felle zon. Zij wilde bij deze gunsteling zijn. Daarom moeten ook wij zo zijn als Jezus omdat ook wij Gods gunstgenoten zijn.

Kolossenzen 3:23:”Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.

Dit houdt in dat alles wat wij doen, doen voor God en net voor mensen, je  hoeft geen predikant of evangelist te zijn om voor Jezus te kunnen werken. Dat is wat de kerk denk, maat zoiets bestaat niet bij God, wij 24 uur per dag Zijn medewerkers ongeacht wat je beroep is. Niet alleen bij Bijbelstudies of bezoek aan een samenkomst, dan treken wij aan het kortste eind. Gods gunst geld 24 uur in een dag! Vertrouw Hem daarin.

We lezen van Abraham, Isaäk en Jakob onze voorvaderen.

Genesis 21:“komt de goddeloze leider van de Filistijnen bij Abraham: vers 22:”In die tijd zeide Abimelek, alsook zijn legeroverste Pikol, tot Abraham: God is met u in alles wat gij doet.”

Hoe had deze koning dat gezien? Hield Abraham elke dag Bijbelstudie, of samenkomsten? Nee, zij zagen het in zijn werk als schaapherder.  Aan de vermeerdering van zijn veestapel. Die heiden koning wist gat God met Abraham was en zocht Abraham gunst.

Spreuken 16:7:”Als iemands wegen de HERE behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.”

Die heiden koning kwam ook bij Isaak om dezelfde rede als bij zijn vader Abraham, hij zocht Iraaks gunst.

Genesis 26:26-29:”En Abimelek ging uit Gerar tot hem, met zijn vriend Achuzzat en zijn legeroverste Pikol. En Isaak zeide tot hen: Waarom komt gij tot mij, daar gij mij haat, en mij van u weggezonden hebt? Daarop zeiden zij: Wij hebben duidelijk gezien, dat de HERE met u is; daarom  zeiden wij: laat er toch een verdrag onder ede tussen ons zijn, tussen ons
en u; en laten wij een verbond met u sluiten: dat gij ons geen kwaad zult doen, evenals wij u niet aangeraakt hebben, en evenals wij u enkel goed gedaan hebben en u in vrede hebben laten heengaan; nu zijt gij de gezegende des HEREN.”

Lees gerust het hele hoofdstuk om meer inzicht te verkrijgen.

Mensen denken dat wij als gelovigen maar sukkels zijn, die de hele dag met een gebogen hoofd door het leven moeten gaan. Het tegendeel is waar. Wij zijn koningskinderen. Ik heb bij een prinses gewerkt als lakei, daar heb ik gezien hoe mens bij haar in de gunst wilde komen. Omdat men dacht dat zij een bevoorrecht persoon was. Onze positie in Christus is vele malen meer dan geboren te zijn in een koninklijke familie. Onze koningschap
heeft een Goddelijke oorsprong en duurt eeuwig. Dat is pas een gunstige positie. Veel mensen die zeggen christen te zijn beseffen dit niet.

Ik sla mijn ogen niet op naar de bergen waarvan men wil beween dat daar je hulp van daan komt, ik zoek geen gelukbrengers, ik ken God als mijn Vader en koning, daar komt mijn hulp vandaan. Omdat ik een begunstigde ben, help Hij mij door mijn smart, veranderd mijn droefheid in een vreugde dans en, enz. God helpt mij om in mijn dagelijkse leven goed te kunnen leven it als gevolg van Zijn gunst. Ik kan zoveel van deze momenten noemen.

Als ik dit schrijf zit ik aan mijn dialyse machine, ook dan ervaar ik Gods gunst. Ik dialyseer nu drie jaar: en ben niet achteruit gegaan met mijn nierfunctie, dat is en gunst. Ik mag af en toe een dag overslaan, dat gebeurd maar zelden, ik ben de enige om de dialyse centrum die dit ten deel valt. Mijn bloed onderzoek laat zien dat alles goed, elke maand hoor ik dat alles naar wens is. En ik geloof dat ik op een dag volledig genezen zal worden!

Neem het verhaal van Jakob, in de dagen dat hij bij zijn om Laban  werkten, en hoe deze oom hem constant bedroog, maar Jakob was Gods begunstigde. Kijk maar bij de aanwas van Jakobs kleinvee. Zijn oom bedroog hem keer op keer, maar God gaf aan Jakob net iets anders dan dat zijn oom had voorgesteld. Lees dit verhaal zelf, dan krijgt u inzicht hoe
God met zijn begunstigde omgaat. Wonderlijk mooi! Wee niet bang God is met jou als jij jou positie als begunstigde verstaat. Leef dan vanuit die positie. Men kent vandaag niet langer dat God een begunstigd Volk bezit, wij als Nederlanders behoren tot dat begunstigde volk van God, als Zijn verloren schapen. Daarom komt dat onkruid uit de gehele wereld op ons af om van onze gunst te plukken. Maar ons volk is blind voor hun afkomst, wij worden dagelijks door onze overheden [politiek en kerk] ernstig
misleid. Wij worden van onze Goddelijk erfenis beroofd door de valse herders.

Maar let op: Gods rijke zegen rust nog steeds sop ons via onze Gezalfde koning Jezus van Nazareth:

Numeri 6:21:27:”De HERE nu sprak tot Mozes:
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zo zult gij de Israelieten zegenen:
24 De HERE zegene u en behoede u;
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
27 Zo zullen zij mijn naam op de Israelieten leggen, en Ik zal hen
zegenen.”

Deze zegen geld nog steeds voor on als volk. Hier zegent God ons. Door middel van zijn gezonden engelen, die klaar staan om het onkruid tussen ons volk zullen verwijderen. Lees Mattheus 13 er maar op na. Dit kan elke dag gaan gebeuren. Onze koning staat op het punt om naar ons toe te komen. “Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen
zegenen.”

“De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.”

Weet u wat dit betekend? God blijk is op u en mij gericht! Hij kijken in onze ogen! Maar wij beseffen dit niet. Wij luisteren naar deze zegen [als hij nog gebruikt wort in u uw kerk]. Maar begrijpen deze zegen niet in zijn diepste wezen. Tussen de miljoen mensen kijkt God naar mij, Halleluja. Dit zelfde geld ook nog voor Zijn volk – tussen alle volkeren ziet God naar Zijn eigendom, beseft u dat wel landgenoten?

Beseft u dat wel Baalpriesters in onze overheid en kerken? Majesteit beseft u dat wel dat uw koningschap maar een menselijke instelling is. Het kan elke dag van u worden afgenomen. Er zijn momenteel meer koningen in Europa zonder land als met land. Ik ken hun geschiedenissen, ik heb hier een studie naar gedaan.

Maar Jezus koningschap is een eeuwig koningschap.

Lukas 1:31-33:”En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.”

En deze koning dien ik als gunstgenood met mijn gehele hart. Als Zijn beloften zijn Ja en Amen. Mij ziekte is maar tijdelijk, ook het lijden in  deze tijd is maar tijdelijk. Denk hier eens ernstig over na. Stop met het jagen naar aards genoot, dat is maar tijdelijk. Wij zijn, Zijn Gunstgenoten temidden van chaos en bittere strijd maar ondanks dat toch rijk gezegend. Terwijl de Here naar de Hemelvaart en zegende Hij Zijn volk en beloofd
altijd bij hen te zijn en blijven. Hij gaf ons Zijn Heilige Geest.

Wij moeten daarom zorgen dat wij in een constante positie blijven om in Zijn gunt te blijven en om deze gunst te kunnen ontvangen. Zelf als wij in een bitterstrijd zijn gewikkeld, met iets wat de duisternis op heef gelegd, nochtans blijft Gods gunst op ons rusten. Vergeet dit nooit in uw leven.

Daarom moeten wij Zijn Gunst verstaan/begrijpen en daaruit leven alle dagen van ons bestaan.

Spreuken 3:34:”Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.”

Stop met zelf zelfbeklag, beseft dat God ons leven in Zijn handen heeft. Een man die Gods Gunst verstaat, klaagt nooit. God verlost ons niet alleen van onze zonden, ook van onze verkeerde besluiten. Wat een GUNST,

Gods Gunst is constant op ons, elke seconde van ons bestaan. Besef dit en leeft dit uit.

Tot slot
De apostel Paulus heef Gods Gunst begrepen uit uitgedragen

Efeze 1:3-6:”Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons
begenadigd heeft in de Geliefde.”

Wees contant in je geloof en wees nederig en stop met zelf medelijden

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.