Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Mattheüs 11:12:”Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe
breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en
geweldenaars grijpen ernaar.”

Van af Johannes de Doper tot nu toe 2018 grijpen geweldenaars naar
het koninkrijk van God. Wat zegt de Heilige Geest met deze tekst?

Het Romeinse keizer rijk heeft in haar bestaan, onder verschillende
keizers zeker 10 miljoen christenen gedood op baarbaarse wijzen,
Door leeuwen in hun arena’s en andere martel werktuigen. Na het
verdwijnen van het Romeinse keizerrijk kwam het pausdom opzetten
die een zogenaamde Algemene christelijke kerk heeft gesticht. Dit
gebeurde 300 jaar na de dood van de apostelen toen zij de macht
grepen, gesticht door het pausdom, deze macht heeft in 1260 jaar van
haar opperheerschappij meer dan 60 miljoen mensen ter dood
gebracht, op brandstapel, leeuwenkuilen enz.

En deze gruwelijkheden duren nog steeds voort door zogenaamde
valse herders die massaal de wereld met hun valse evangelie
afstropen. En christenen vergiftigen, met een verdraait evangelie en
een andere jezus.

Neem ons eigen land. Hier is zogenaamd vrijheid van Godsdienst.
Maar dit blijkt in de praktijk een wasseneus te zijn. Dit staat in de
grondwet van ons koninkrijk. Wat is geval door deze wet krijgen
buitenlandse geweldenaars het recht om naar Gods koninkrijk te
grijpen. De joden en moslims maken van deze foutieve wet gretig
gebruik. Met als gevolg meer dan 300 moskenen en ander valse
tempels in ons land. Dit geld ook voor het valse jodendom met hun
valse Talmud leer. Beide genoemde religies komen uit de hel. Dat wil
zeggen uit het jodendom via Ezau/Amelek en de bastaard zoon van
Abraham Ismaël. Daar zijn de goden van de zwarten en gelen
volkeren nog niet eens meegerekend.

Deze verderfelijk volken hebben maar één ding voor ogen het echte
volk van God uitroeien.

Psalm 2:1-3:”Waarom woelen de volken en zinnen de natien op
ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de
machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat
ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

En ons volk slaapt en loopt massaal achter valse herders politiek en
kerkelijk

Ezechiël 34:1-6:”Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind,
profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die
herders: zo zegt de Here HERE: wee de herders van Israel, die
zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3 Het vet
eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de
schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet,
gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene
zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.
Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel
voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. Mijn schapen
dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele
aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar
hen vraagt of ze zoekt.”

This entry was posted in Artikelen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.